เครือข่ายของเรา

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
งานิติการ
ส่วนการคลัง
ส่วนงานพัสดุ
รวมลิงค์ต่างๆ
ข้อมูล ITA  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น มอบหมายให้นายพรชัย ชัยชาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลสองชั้น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสองชั้น
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสองชั้น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเวลา ๑๗.๓๐ น. นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น พร้อมด้วยคณะบุคลากรเทศบาลตำบลสองชั้น เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอกระสัง
เทศบาลตำบลสองชั้น รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น นางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลสองชั้น ให้การต้อนรับคณะทีมประเมิน โดยมีนางจันทร์เพ็ญ โสภณ ท้องอำเภอห้วยราช หัวหน้าทีมประเมิน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลตำบลสองชั้น ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอกระสัง
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลสองขั้น นางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลสองชั้น และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณองค์พระพุทธชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลสองชั้น คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสองชั้น ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลสองชั้น
เทศบาลตำบลสองชั้น ได้รับการสนับสนุนรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพและเพิ่มความสามารถในการเคลื่อไหวของคนพิการในชีวิตประจำวัน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสองชั้น จำนวน 2 คัน
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลสองชั้น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสองชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมออมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กิจกรรมหยอดทรายอะเบท และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรึไข้เลือดออก กรณีเกิดเคสไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 17 หมู่บ้าน โรงเรียน 8 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ วัด,สำนักสงฆ์ 13 แห่ง
วันที่ 6 -12 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสองชั้น ได้ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 15 หมู่บ้าน
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมกลุ่มทอผ้าตำบลสองชั้น การสร้างลายมัดหมี่/การพัฒนาผ้าสำเร็จรูป โดยมีนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 สำนักปลัด เทศบาลตำบลสองชั้น จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ หมู่ที่ 1 บ้านสองชั้น ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด โดยมีนางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลสองชั้น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น มอบหมายให้ นายพรชัย ชัยชาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดย นางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลสองชั้น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติวิทยากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ มาบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสองชั้น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
เทศบาลตำบลสองชั้น นำโดย นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจำนงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม วิทยากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ มาบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น มอบหมายให้ นายธนดล ศรีนวล รองนายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลสองชั้น
สภาเทศบาลตำบลสองชั้น ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 89
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลสองชั้น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 18.206.48.243
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,823,017

รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
กิจการสภา
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลสองชั้น
ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
Tel : 044-180200   Fax : 044-180201
Email : songchantambon@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.